www.msvk.fi Kerhon merkki ja nimi Viestiliput

Merisataman Venekerho Ry:n kerho-organisaatio lyhyesti

Alla esitellään Merisataman Venekerho Ry:n toimintaa ja luottamustehtäviä eri ongelmissa neuvoa tarvitsevalle tai toiminnasta kiinnostuneelle. Varsinaiset sääntömääräiset tiedot löydät kerhon säännöistä. Naksauttamalla linkkiä saat tarkemmat tehtäväkuvaukset. Tehtäväkuvauksien otsikkoa naksauttamalla saat tämänhetkisen toimihenkilön tiedot.

Vuosikokous

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen helmikuun aikana, jolloin käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat kuten vuosikertomus ja kerhon talous edellisen ja tulevan vuoden osalta.

Vuosikokouksessa valitaan hallitukselle kommodori sekä muut jäsenet ja varajäsenet, tilintarkastajat ja heidän varamiehensä. Kokouksessa hyväksytään myös tuleva toimintasuunnitelma ja sen vaatima tulo- ja menoarvio sekä päätetään erilaisista jäsenmaksuista.

Jäsenen kannalta vuosikokous on myös tärkeä tilaisuus esittää toiveita kerhon toiminnasta ja osallistua tulevien tapahtumien ideointiin.

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu

Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin, sihteeri ja rahastonhoitajan, satamakapteenit ja muut toimijat vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa. Varsinaisten jäsnten lisäksi myös varajäsenet ovat aina tervetulleita kokouksiin ja vaikuttamaan päätöksiin tietotaidollaan.

Hallitus kokoontuu käsittelemään ennalta toimitettua asialistaa rennossa ilmapiirissä perinteikkäissä meriaiheisissa kabineteissa. Kokouksia järjestetään noin neljä vuodessa ja ne ajoittuvat pääasiassa alkuvuoteen.

Tilanteen vaatiessa nopeaa reagointia hallitus voi tehdä päätöksiä myös nk. sähköpostikokouksissa, joiden päätökset sisällytetään seuraavaan hallituksen pöytäkirjaan.

Hallitus myös päättää vartio- ja katsastusrikemaksujen suuruudesta vuosittain sekä määrää niitä tarpeen vaatiessa.

Hallituksen jäsenet toimivat vartiotarkastajina lipunnostosta lipunlaskuun.

Lisäksi:

Satamatoimikunta

Satamatoimikunta koostuu kommodorista, sihteeri ja rahastonhoitajasta ja satamakapteeneista. Se kokoontuu tarvittaessa selvittämään mm. talkoiden ja huoltojen tarpeita ja sillä on valtuudet järjestää mm. rutiininomaisia kustannuksia tuottavat juoksevat asiat ilman hallituksen kokousta. Satamatoimikunta toimii yleensä epämuodollisesti telakalla ja laiturilla tai sähköpostikokouksien kautta.

Satamatoimikunnalla on pääsy kerhon valvontanauhoille, joista toimikunnan jäsenet pyrkivät viipymättä tarkistamaan vartiorikkomukset tai varkausyritykset ja toimittaa tarvittaessa nauhoista kopiot poliisille.

Kommodori

Kommodori on kerhon puheenjohtaja ja vastaa hallituksen kokousten asialistojen laadinnasta ja toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista. Lisäksi hän toimii kerhon edustajana ulkomaailmaan mm. Liikuntaviraston, SPV:n ja muiden seurojen suuntaan. Viime vuosina Helsingissä on ollut tekeillä paljon muutoksia veneilyn saralla, mikä on heijastunut kommodorin tehtäväkenttään kasvaneella määrällä edustamista eri katto-organisaatioissa. Kommodorin tehtävä on myös tiedottaa eri organisaatioilta saatua tietoa jäsenille kiireellisyyden mukaan joko suoraan tai kerhon tapahtumien yhteydessä.

Lisäksi:

Varakommodori

Varakommodorin tehtävä on toimia tarvittaessa kommodorin sijaisena toimittaen hänen edellä kuvattuja tehtäviään. Lisäksi varakommodori osallistuu erilaisiin erillistehtäviin kuten retkien suunnitteluun kommodorin apuna.

Lisäksi:

Sihteeri ja rahastonhoitaja

Sihteeri ja rahastonhoitaja hallinnoi kerhon pankkitilejä ja talousasioita kuten jäsenmaksuja ja hoitaa maksut eteenpäin mm. Liikuntavirastolle ja SPV:lle hyväksyttäen tavallisesta poikkeavat laskut kommodorilla. Hän laatii budjettiehdotuksen vuosikokoukselle ja pitää kirjaa kerhon tuloista ja menoista välittäen seurantatietoa taloustilanteesta hallitukselle. Hän myös perii tarvittaessa erääntyneet jäsenmaksut sekä katsastus- ja vartiointirikkomukset.

Sihteeri ja rahastonhoitaja ylläpitää myös jäsenrekisteriä ja jonotuslistoja. Hän ottaa myös vastaan ja esittää hallitukselle jäsenien jäsenhakemuksia ja eroilmoituksia. Hän toimittaa jäsenille kerhon avaimet ja veneiden liput.

Sihteeri ja rahastonhoitaja toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja laatii pöytäkirjat, jäsenkirjeet ja kokouskutsut yhdessä hallituksen kanssa.

Lisäksi:

Satamakapteeni

Satamakapteeneja on yleensä kaksi ja heidän tehtävänsä on vastata telakan ja laiturin päivittäisen toiminnan sujuvuudesta. Satamakapteenit tarkistavat ja järjestävät talkoot myös kiinteistön eli laiturin ja vartiokopin ylläpitämiseksi.

Satamakapteenit voivat jakaa tehtävät sopimuksen mukaan toimien tarvittaessa toistensa varamiehenä. Toinen satamakapteeni voi esimerkiksi valvoa telakointikauden sujuvuutta kun taas toinen hoitaa purjehduskauden asiat laiturilla. Satamakapteeni myös ylläpitää ajantasaista venepaikkakarttaa laiturista sihteeri ja rahastonhoitajan kanssa ja tekee tarvittavia muutoksia paikkajärjestelyihin.

Satamakapteeni ylläpitää ajantasaista laiturikaaviota, laatii vartiovuorolistan ja vartiotarkastajien vuorolistan sekä osallistuu laituripaikkojen suunnitteluun satamatoimikunnan kanssa.

Lisäksi:

Katsastuspäällikkö

Katsastuspäällikkö on yleensä hallituksen jäsen ja koordinoi katsastajien toimintaa katsastuskauden aikana sekä toimittaa heille ajankohtaista tietoa muuttuneista katsastussäännöistä, katsastamiskaudesta ja ohjeista kauden alussa sekä hankkii kauden katsastustarrat ja tarvittavat lomakkeet SPV:ltä. Hän valvoo myös vene- ja katsastustietojen päivittämistä liiton rekisteriin ja katsastajien lisenssitilannetta sekä välittää mahdolliset koulutustarpeet hallituksen tietoon.

Katsastuspäällikkö neuvottelee katsastusajankohdat katsastajien kanssa ja ilmoittaa niistä jäsenille kerhon laiturikopissa. Katsastukset ajoittuvat toukokuun alusta Juhannukseen.

Katsastuspäällikkö välittää tiedot katsastusrikkomuksista hallitukselle.

Lisäksi:

Katsastaja

Katsastaja on kerhon kustantaman katsastajakurssin suorittanut jäsen, jolla on voimassa oleva lisenssi. Katsastajan velvollisuus on olla käytettävissä katsastuksia varten hänen katsastuspäällikön kanssa sovittuina ajankohtina.

Katsastukset järjestetään ennen Juhannusta mutta katsastajien on syytä kannustaa jäseniä katsastuksiin jo hyvissä ajoin katsastuskauden alkaessa loppuajan suman välttämiseksi.

Katsastaja on velvollinen seuraamaan lisenssinsä voimassaoloa ja ilmoittamaan sen muutoksista katsastuspäällikölle.

Lisäksi:

Vartiotarkastaja

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimivat myös vartiotarkastajina, ts. he valvovat että vartiot tehdään vartiolistassa sovitun mukaisesti. Vartiotarkastajat saavat lipunnoston yhteydessä satamakapteenilta tietopaketin vartiovuorolistoista ja jäsenten yhteystiedoista sekä yhteystiedot vuokravahdeille.

Vartiotarkastaja ilmoittaa vartiorikkomuksista satamatoimikunnalle, joka rikkomukset nauhalta todennettuaan jättää rangaistukset hallituksen päätettäviksi. Vartiotarkastaja ei toimi korvaavana vahtina vaan pyrkii korkeintaan hankkimaan maksullisen vahdin vuorostaan livenneen yövartijan kustannuksella.

Lisäksi:

Yövartija

Kunkin jäsenen kohdalle tulee yksi vartiovuoro kevätkaudella ja toinen syyskaudella ja hänellä on velvollisuus noudattaa vartiovuorolistaa vartiosakon uhalla.

Jäsen voi vaikuttaa vartiovuoroonsa ilmoittamalla parhaaksi katsomansa vartioajankohdat maalis-huhtikuun vaihteessa vartiokopissa olevaan listaan. Vartiovuoron voi myös vuokrata etukäteen sopimalla vuokravahdeilta, jotka ilmoittavat yhteystietonsa vartiokopin ilmoitustaululle.

Vartijan tehtävät on merkitty tarkemmin vartiokopissa olevassa listassa.

Lisäksi:

Laiturilipun valvoja

Lippuvastaavan tehtävä on huolehtia kerhon lipun nostamisesta ja tarvittaessa laskemisesta liputussäännön mukaisesti. Tehtävä sovitaan yleensä hallituksen sisäisesti ja kestää kauden lipunnostosta lipunlaskuun.

Lisäksi:

Kilpapurjehdusvastaava

Kilpapurjehdusvastaava järjestää kerhon purjehdusmestaruuskilpailun elokuun aikana.

Kilpapurjehdusvastaava päättää purjehdittavan radan sekä päättää kilpailun muodosta ja pyrkii järjestämään tuomariston ja pisteytyksen osallistujien kesken tasaväkiseksi.

Lisäksi:

Jäsen

Jäsen nauttii kerho-organisaation työn tuloksista. Hänellä on oikeudet venepaikkaan ja katsastuskauden aikaiseen ilmaiseen katsastukseen, sekä Purjehdus- ja Veneilyliiton jäsenyyteen kerhon kautta.

Lisäksi hänellä on mahdollisuus osallistua kerhon toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen antamalla ehdotuksia satamatoimikunnan, hallituksen tai vuosikokouksen käsiteltäviksi. Kerho pyrkii näiden ehdotusten kautta järjestämään mm. kurssitusta ja tutustumisretkiä merenkulkuun liittyviin kohteisiin.

Jäsenen velvollisuuksiin kuuluu jäsenmaksujen, veneen katsastuksen a kevät- ja syyskauden vartiovuoron suorittaminen ajallaan. Lisäksi kukin jäsen on velvoitettu noudattamaan kerho- ja satamasääntöjä sekä ilmoittamaan havaitut huoltotarpeet tai rikkomukset satamatoimikunnalle tai hallitukselle.

Lisäksi: